fbpx
020 – 280 17 00 EN

‘IMC Basis een van de oplossingen om kansengelijkheid te realiseren’

11-02-2021

3e nationale IMC Basis werkdiner van Stichting IMC Weekendschool.

Meer samenwerking, meer kennisdeling, meer verbinding: kortom creëer het IMC Basis platform waarop dit mogelijk is, waardoor het programma kwalitatief sterker wordt en IMC Basis op meer basisscholen wordt geïntegreerd in het curriculum. Als een rode draad liep dit door het 3e nationale IMC Basis werkdiner dat afgelopen dinsdag 9 februari online plaatsvond. Of zoals keynote spreker Monaïm Benrida, programmamanager Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW, het stelde: ‘Laat duidelijk zijn dat dit programma één van de oplossingen is om kansengelijkheid te realiseren. Ik gun het iedere school.’

Leerkrachten en directies van basisscholen waar IMC Basis loopt spraken samen met management en coördinatoren van Stichting IMC Weekendschool over de volgende stappen in de ontwikkeling van het programma. De conclusie was duidelijk: het werkt, het heeft impact op de leerlingen en de aansluiting op de leerdoelen van de school is bereikt. Het kan alleen maar beter en dat kan het beste door de verbinding met het onderwijsveld te versterken. Programmamanager IMC Basis Sanjai Bissumbhar gebruikte in de opening zijn eigen levensgeschiedenis om de gelijkenis te schilderen met de leerlingen die hij nu tegenkomt (klik hier voor een uitgebreid interview met hem). Moderator en oud-leerling (alumna) Lecyca Curiël liet zien hoe drie personen in haar leven een rol hebben gespeeld in haar ontwikkeling, waarmee zij een van de krachten van weekendschoolonderwijs onderstreepte: het creëren van bepalende momenten.

Buitenwereld binnen de school

In zijn keynote hield Monaïm Benrida een bevlogen pleidooi voor IMC Basis. Aan de hand van de groeiende kansenongelijkheid tussen leerlingen van hoger- en lager opgeleide ouders, schetste hij het beeld waarbij 60% van de ontwikkeling van het kind buitenschools plaatsvindt. Wanneer deze 60% geen interessante invulling krijgt, ontbreekt een belangrijke basis voor optimale talentontwikkeling, horizonverbreding en daarmee voor gelijke kansen. In zijn ogen is IMC Basis een perfect voorbeeld waarmee in de klas alle leerlingen van alle niveaus worden bereikt. En vervolgens die buitenwereld, in de persoon van betrokken gastdocenten binnen de school kan worden gehaald en een deel van die ontwikkeling kan plaatsvinden. ‘Ik zie de mogelijkheid met IMC Basis de 40% binnen-schoolse ontwikkeling op te rekken naar 50% of misschien wel 60%.’ Tot slot opende hij een discussie met de vraag of IMC Basis wel helemáál moet worden geïntegreerd in het basisonderwijs waardoor Stichting IMC Weekendschool op termijn overbodig kan worden. ‘Ik denk dat het juist de kunst is elkaars kracht te benoemen en vanuit die samenwerking tot optimale integratie te komen.’

School en IMC Basis complementair

Gedurende het panelgesprek dat volgde was er aandacht voor de praktische dilemma’s en keuzes. Bart Lemans, leerkracht op De Kameleon in Goirle, stelt, dat ‘je als school echt moet kiezen voor IMC Basis.’ Hij kreeg uren van de school om de samenwerking met de IMC Basis coördinator in te vullen en dus optimale aansluiting op het programma van de school te realiseren. Roel van Dael directeur van De Kameleon in Weert herkent de rol van samenwerking. ‘‘Het werk van de coördinator is onmiskenbaar. Er gaat dusdanig veel tijd zitten in een goede voorbereiding dat dit voor een leerkracht vrijwel ondoenlijk zou zijn. ‘Om vervolgens te concluderen dat IMC Basis echt voor kinderen het verschil kan maken. Even daarvoor heeft Judith Hazenberg IMC Basiscoördinator op basisscholen in Groningen en Drachten geschetst hoe zij zag hoe een leerling tijdens de lessen nauwelijks geraakt leek. Tot het moment waarop een illustrator als gastdocent zijn intrede deed. ‘Ik zag zijn ogen glimmen.’ Zulke resultaten komen niet vanzelf. Lemans geeft toe dat het zoeken is geweest bij het keuzes maken in het gewone curriculum om hier tijd voor vrij te maken. De keuze ‘tijd voor IMC Basis’ of ‘tijd voor onderwijs’ lijkt soms haaks op elkaar te staan, alsof het één ten koste moet gaan van het ander. Maar Lemans benadrukt juist het complementaire karakter van het reguliere curriculum en het IMC Basis programma. Binnen zijn lessen ziet hij er zorgvuldig op toe hoe de SLO doelen* toch worden behaald of Basislessen samenvallen met de zaakvakken. ‘Om samen echt te kijken naar die integratie van IMC Basis binnen het curriculum van de school was ook soms strijd. Als je het doel scherp voor ogen houdt, lukt het daaruit te komen.’ De buitenwereld geïntegreerd binnen de school.

Regionaal verbinden

Uit de daaropvolgende breakout rooms kwamen enkele interessante aanbevelingen die breed werden gedragen. Meerdere malen werd gepleit voor een regionaal overleg waarin IMC Basisscholen en IMC Basis coördinatoren uitwisselen en overleggen. Je kunt programma’s uitwisselen, misschien zelfs uniformer maken en, in deze tijd, online tools gezamenlijk ontwikkelen. Daarnaast zouden scholen nadrukkelijker moeten kijken naar uren voor leerkrachten om die samenwerking optimaal vorm te geven. En leerkrachten aan de voorkant van het programma betrekken zodat kan worden nagedacht over wat we leerlingen aan het eind van groep 8 willen meegeven. Een mooie uitsmijter was de wens om IMC Basis door te trekken naar de brugklas van het voortgezet onderwijs, juist om de ontwikkeling door te zetten.

Onderzoek IMC Basis

Oprichter van Stichting IMC Weekendschool Heleen Terwijn benadrukte in haar slotwoord de energie die dit soort bijeenkomsten losmaakt. ‘Met de ideeën en suggesties kunnen we verder om IMC Basis te versterken en de groei te realiseren.’ Verder wees zij op het wetenschappelijk onderzoek dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda plaatsvindt naar het programma IMC Basis onder leiding van professor Ruben Fukkink. ‘De eerste bevindingen komen binnenkort beschikbaar en het zijn resultaten waar we mee thuis kunnen komen.’

 

*SLO doelen zijn 58 kerndoelen die opgesteld zijn door Stichting Leerplan Ontwikkeling. De kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling. In de praktijk hebben veel scholen behoefte aan concretisering. Om scholen meer houvast te bieden, heeft SLO ook tussendoelen en leerlijnen ontwikkeld.