fbpx
020 – 280 17 00 EN

Winnaar Ahold Delhaize zomerchallenge 2020 is Imane Haban

17-11-2020

Spaar 100 punten bij elkaar door de aankoop van gezonde producten en win een ontmoeting met een bekende Nederlander. Met dit idee heeft Imane Haban van het programma IMC Weekendschool in Utrecht de Ahold Delhaize zomerchallenge van Stichting IMC Weekendschool gewonnen. Winnaar Imane gaat samen met iemand van Ahold Delhaize in de Albert Heijn kijken hoe haar idee kan worden uitgevoerd.

(For English version of this article scroll to the bottom of the Dutch article. To view some of the pitches click here/Om enkele pitches te bekijken klik hier)

‘Deze leerling heeft zichzelf uitzonderlijk goed gepresenteerd en heeft een heel origineel idee bedacht’, luidde het unanieme oordeel van de jury over de winnaar. Deze jury onder voorzitterschap van Frans Muller, CEO Ahold Delhaize, prees de originaliteit, vindingrijkheid en soms diepe gedachten van een aantal inzendingen. Vaak waren het ideeën die raakten aan wat Albert Heijn al doet maar precies de vertaling maakten naar de jongeren.

Bekijk hier hoe afgelopen zondag 15 november Imane Haban met het nieuws werd verrast (lees onder film door voor de rest van artikel)

Pitches

De Ahold Delhaize zomerchallenge is op 8 juli jl. van start gegaan en bood Stichting IMC Weekendschool een extra kans leerlingen gedurende de coronatijd online te bereiken en inspireren. De challenge voor leerlingen en oud-leerlingen (alumni ) in het kader van het vak ‘ondernemen’ luidde: ‘Bedenk een manier waarop jongeren tussen de 10 en 15 jaar gezond of gezonder willen gaan eten. En overtuig Ahold Delhaize waarom jouw plan het beste is.’ Zij moesten in een film van één minuut hun plan pitchen en daarin rekening houden met onderdelen als: voor welke doelgroep is het bedoeld, is het plan ook uit te voeren en hoe heeft een bedrijf als Ahold Delhaize er baat bij (bijvoorbeeld door meer omzet of meer mensen naar de winkel)? Tot 31 oktober konden de plannen worden ingediend.

Quotes

Enkele quote van de jury die illustreren hoe de kwaliteit van de pitches werd beoordeeld: ’Gamificatie past in het huidige tijdperk maar wat deze inzending zo bijzonder maakt is dat hij kinderen zelf aanzet tot actie’. ‘Deze leerlingen hebben het meeste werk zitten in een diep gedachtenproces wat origineel en bewonderenswaardig is’. ‘Tof dit is een heel origineel idee en zoiets hebben we nog nooit gedaan binnen Albert Heijn’. ‘Deze leerlingen hebben de kern van ons dilemma te pakken en deze leerlingen zijn super scherp.’

Partner

CEO Frans Muller belichtte tijdens het juryberaad het belang van de samenwerking met Stichting IMC Weekendschool. ‘Een diverse maatschappij helpt ons allen vooruit en het is van belang dat iedereen gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen. Het is geweldig om partner te zijn van Stichting IMC Weekendschool. Juist ook omdat zij hard werken iedereen een kans te geven.’ Hij voegde er nog aan toe dat hij graag een gastles komt geven zodra dit weer kan.

Meerdere prijzen

De tweede prijs

De tweede plaats is voor Juan en Mohammed. De jury prijst het voor de doelgroep zeer aansprekende idee met een app en gelooft dat dit een duidelijke ‘call to action’ heeft. Het was het meest moderne idee van alle inzendingen.

De derde prijs

De derde plaats is voor Mohamed en Abdulai. De jury is onder de indruk van de benadering van de heren en de strategische en duurzame denkrichting. Ze raken een belangrijk punt precies in het hart en dat is zeer bewonderenswaardig. Maar het plan is in de uitvoering wat lastig te realiseren.

Eervolle vermelding

Het idee van Jessica uit Zuidoost verdient vanwege de aandacht voor ouderen, de verbetering in de keten en het teruggeven aan de maatschappij een eervolle vermelding.

De jury van de Ahold Delhaize challenge 2020 Stichting IMC Weekendschool bestond uit: Frans Muller (CEO Ahold Delhaize), Pieter ten Bruggencate (Externe relaties), Susanne van Paridon (Manager Public Affairs & Stakeholdermanagement), Marion Idema – Weijman (directeur operationele zaken Stichting IMC Weekendschool), Eva Faber (Fondsenwerver Stichting IMC Weekendschool), Elyas Razawi (alumnus en ambassadeur Stichting IMC Weekendschool)

Ahold Delhaize is partner van Stichting IMC Weekendschool. In het kader van toekomstbestendig ondernemen worden lessen ontwikkeld voor onze programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni. De Ahold Delhaize zomerchallenge is hier een voorbeeld van.

————————————————

ENGLISH VERSION

————————————————

Winner Ahold Delhaize summer challenge is: Imane

Save 100 points by purchasing healthy products and win a meeting with a famous Dutch person. With this idea Imane of the IMC Weekendschool program in Utrecht won the Ahold Delhaize summer challenge of the IMC Weekendschool. Winner Imane and someone from Ahold Delhaize will go to Albert Heijn to see how her idea can be implemented.

‘This student has presented herself exceptionally well and has come up with a very original idea,’ was the unanimous verdict of the jury of the prizewinning pitch. This jury, chaired by Frans Muller, CEO Ahold Delhaize, praised the originality, resourcefulness and sometimes profound thoughts of a number of entries. Often it were ideas that touched on what Albert Heijn is already doing, but translated precisely to the youth.

Pitches

The Ahold Delhaize summer challenge started on July 8th and offered IMC Weekendschool an extra opportunity to reach and inspire students online during corona time. The challenge for students and former students (alumni) in the context of the course ‘entrepreneurship’ read: ‘Think of a way in which young people between the ages of 10 and 15 want to eat healthily or healthier. And convince Ahold Delhaize why your plan is the best.’ They had to pitch their plan in a one-minute film and take into account elements such as: for which target group is it intended, is your idea practical enough to be implemented and how does a company like Ahold Delhaize benefit from it (for example through more turnover or more people to the store)? The plans could be submitted until 31 October.

Quotes

A few quotes from the jury that illustrate how the quality of the pitches was judged: ‘Gamification fits in the current era, but what makes this entry so special is that it encourages children to take action’. ‘These students did most of the work in a deep thought process which is original and admirable.’ ‘Great, this is a very original idea and we’ve never done anything like it at Albert Heijn’. ‘These students have gotten to the heart of our dilemma and are super sharp.’

Partner

CEO Frans Muller highlighted the importance of the cooperation with IMC Weekendschool during the jury meeting. ‘A diverse society moves us all forward and it is important that everyone has equal opportunities to develop. It is great to be partner of the IMC Weekendschool. Especially because they work hard to give everyone a chance.’ He added that he would like to give a guest lecture as soon as circumstances make this possible.

Multiple awards

The second prize

Second place is for Juan and Mohammed. The jury praises the very appealing idea for the target group with an app and believes that this has a clear “call to action”. It was the most modern idea of ​​all entries.

The third prize

Third place is for Mohamed and Abdulai. The jury is impressed by the approach and the strategic and sustainable mindset. They hit an important point right in the heart, and that is very admirable. But the plan is somewhat difficult to realize in implementation.

Honorable mention

The idea of ​​Jessica from Zuidoost deserves an honorable mention because of the attention for the elderly, the improvement in the chain and the giving back to society.

The jury of the Ahold Delhaize challenge 2020 IMC Weekend School consisted of: Frans Muller (CEO Ahold Delhaize), Pieter ten Bruggencate (External relations), Susanne van Paridon (Manager Public Affairs & Stakeholder management), Marion Idema – Weijman (director operational affairs IMC Weekend School), Eva Faber (Fundraiser IMC Weekend School), Elyas Razawi (alumnus and ambassador IMC Weekend School)

Ahold Delhaize is a partner of IMC Weekend School. In the context of future-proof entrepreneurship, lessons are being developed for our programs IMC Weekend School, IMC Basic, IMC on Tour and IMC Alumni. The Ahold Delhaize summer challenge is an example of this.