fbpx
020 – 280 17 00 EN

Klachtenregeling

Klachtenregeling IMC Weekendschool

Wij maken in onze klachtenregeling onderscheid tussen klachten over onze dienstverlening en klachten rondom integriteit. Hieronder vindt u een toelichting en procedure.

Klachten over dienstverlening

Bij de activiteiten van Stichting IMC Weekendschool zijn vele stakeholders betrokken; bedrijven, fondsen, samenwerkingspartners, vrijwilligers en uiteraard onze (oud-)leerlingen en hun ouders.  We vinden het belangrijk dat al deze betrokkenen tevreden zijn over de samenwerking en streven naar zo’n hoog mogelijke kwaliteit in ons werk. We horen het dan ook graag als er klachten of opmerkingen zijn zodat we daarvan kunnen leren en dingen anders of beter kunnen doen. Om die reden hebben we deze klachtenregeling opgesteld.

Wat verstaat Stichting IMC Weekendschool onder een klacht?

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan Stichting IMC Weekendschool, waarin deze zijn beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van Stichting IMC Weekendschool.

 Hoe kunt u een klacht indienen?

  • Via het online formulier of via een email naar info@weekendschool.nl t.a.v. klachtencoördinator
  • Schriftelijk, onze contactgegevens zijn: Stichting IMC Weekendschool t.a.v. klachtencoördinator – Strawinskylaan 719, WTC Toren A, 1077 XX Amsterdam
  • Telefonisch: 020 – 280 17 00

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer (en bij voorkeur ook e-mailadres) en geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Zonder deze gegevens kunnen we uw klacht helaas niet in benadeling nemen.

 Afhandeling klacht

Klachten komen terecht bij de klachtencoördinator, deze stuurt de klacht in eerste instantie door naar de verantwoordelijke medewerker. Indien de medewerker en indiener geen oplossing kunnen vinden, wordt de klacht via de managementlijn behandeld (escalatie).

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, in principe binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.

De indiener wordt door de klachtenbehandelaar altijd op de hoogte gebracht van de maatregelen die naar aanleiding van de klacht genomen (zullen) worden.

De indiener kan op ieder moment in de klachtenprocedure contact opnemen met de klachtencoördinator. Bijvoorbeeld wanneer de indiener niet tevreden is met de afhandeling van de klacht. De klacht wordt dan door de klachtencoördinator verder afgehandeld.

 

Klachten rondom integriteit

Stichting IMC Weekendschool vindt het belangrijk dat haar medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van integriteit. Daarom ondertekenen zij een gedragscode. Ook is er binnen de organisatie regelmatig aandacht voor integriteitsvraagstukken.

Hebt u toch klachten of overweegt u een melding over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u dit melden bij de externe integriteitsfunctionaris van Stichting IMC Weekendschool Peter Clark via e-mail: info@pasme.info. Hij zal u adviseren u over verder te nemen stappen en zorgen voor de benodigde begeleiding.

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren