Doneer

Gedragscodes

Als goede doelen organisatie is het belangrijk om inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen. Wij hechten daar veel waarde aan richting onze donateurs, partners en betrokkenen. IMC Weekendschool is lid van Goede Doelen Nederland en volgt daarmee de gedragscode van deze branchevereniging Goede Doelen Nederland, alsmede de Erkenningsregeling Goede Doelen.
Een veilige fysieke en sociale omgeving voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers, vinden wij erg belangrijk. Daartoe heeft IMC Weekendschool een aantal gedragsregels opgesteld, waarin is bepaald wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen kinderen, ouders/verzorgers, collega’s en andere betrokkenen. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen én medewerkers. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht.

Richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten en doelstellingen worden uitgevoerd volgens alle door ons geformuleerde integriteits-, kwaliteits- en privacynormen, zijn strikte richtlijnen geformuleerd voor zowel medewerkers als vrijwilligers, die onder meer terug te vinden zijn in onze privacyverklaring. 

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar IMC Weekendschool aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

 • Beleid inzake persoonlijke omgangsvormen, IMC Weekendschool;
 • Gelijkekansenbeleid, IMC Weekendschool;
 • De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen, Goede Doelen Nederland;
 • De Richtlijn Bezoldiging directeuren, Goede Doelen Nederland (sector invulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens);
 • De RL 650 aanbeveling ‘kosten toerekening Beheer & Administratie’ van Goede Doelen Nederland.

Gedragsregels

1. Respect en veiligheid:

 • Behandel iedereen met respect, ongeacht hun achtergrond, geslacht, religie, etniciteit of capaciteiten.
 • Zorg voor een veilige omgeving waarin kinderen vrij kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen zonder angst voor pesten, intimidatie of discriminatie.
 • Streef naar inclusiviteit en diversiteit in alle aspecten van de weekendschoolactiviteiten.

2. Professioneel gedrag:

 • Gedraag je op een professionele manier tegenover kinderen, ouders/verzorgers, collega’s en andere betrokkenen.
 • Vermijd elke vorm van fysiek, verbaal, emotioneel of seksueel misbruik of intimidatie.

3. Privacy en vertrouwelijkheid:

 • Respecteer de privacy van kinderen en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke informatie.
 • Deel geen informatie over kinderen met anderen zonder de juiste toestemming, tenzij dit nodig is voor de veiligheid of het welzijn van het kind.

4. Grenzen stellen:

 • Wees bewust van professionele grenzen en vermijd situaties die tot verwarring of misbruik kunnen leiden.
 • Weiger elke vorm van geschenken, gunsten of privileges die kunnen worden gezien als een poging om invloed uit te oefenen op de relatie tussen de stichting en het kind.

5. Samenwerking en communicatie:

 • Werk samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen om de ontwikkeling en het welzijn van het kind te ondersteunen.
 • Communiceer zowel intern als extern, openlijk en transparant over activiteiten, verwachtingen en eventuele zorgen die zich kunnen voordoen.

6. Meldingsplicht:

 • Neem elke vorm van vermoedelijk misbruik, verwaarlozing of andere zorgen serieus.
 • Meld eventuele zorgen volgens de geldende protocollen en procedures, zowel intern bij de stichting als bij de relevante externe instanties.