Doneer
Home Regels en gedragscodes Privacyverklaring

Privacyverklaring

IMC Weekendschool hecht waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen u afzonderlijk op de hoogte stellen van ingrijpende wijzigingen in deze privacyverklaring.

1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van IMC Weekendschool (inclusief die via de website).

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

IMC Weekendschool is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Welke persoonsgegevens verwerkt IMC Weekendschool van u?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Indien van toepassing, foto’s;
 • Andere gegevens die u aan ons verstrekt, zoals geboortedatum, bankrekeningnummer, etc.
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons).

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en IMC Weekendschool
 • Het onderhouden van contact met u
 • Het afhandelen van vragen, alsmede eventuele klachten en geschillen
 • Het gebruik van uw foto voor promotionele doeleinden, indien u daar toestemming voor geeft
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring.

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben uit te kunnen voeren.

Verder kunnen wij ook toestemming van u vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij foto’s maken tijdens lesactiviteiten of vrijwilligerswerk en wij dit beeldmateriaal willen gebruiken voor promotiedoeleinden. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u op elk moment uw toestemming weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat wij daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?’ hierboven. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het versturen van uitnodigingen aan u voor onze evenementen. In alle gevallen controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt.

6. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens invult in een van de (aanmeld)formulieren. Daarnaast verkrijgen we persoonsgegevens over u via cookies en vergelijkbare technieken die via onze website worden gebruikt. Zie hiervoor ons Cookie Statement.

 

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8. Ontvangers van uw gegevens en doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ‘need to know’ basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij IMC Weekendschool, onze dienstverleners of dienstverleners van onze dienstverleners, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

Buiten de in deze privacyverklaring genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van deze privacyverklaring.

 

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die wij verwerken te beschermen.

10. Passen wij geautomatiseerde besluitvorming – waaronder profilering – toe?

IMC Weekendschool past geen geautomatiseerde besluitvorming toe.

11. Rechten die u heeft

U heeft diverse privacyrechten. Dit zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing (‘right to be forgotten’), het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en het recht van bezwaar. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Contact

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

IMC Weekendschool
WTC Strawinskylaan 719
Toren A, 7e verdieping
1077 XX Amsterdam
Telefoon (020) 280 17 00
E-mail info@weekendschool.nl

Indien gewenst, kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
Jolanda Cijntje-Woensdregt
Telefoon (020) 280 17 00
E-mail jolanda.cijntje@weekendschool.nl