Doneer

Visie schooljaar en toekomst

Een scherpere koers. Onze maatschappelijke impact vergroten zonder groei in het aantal locaties. Dat is de ambitie van IMC Weekendschool voor de komende jaren. Ons vernieuwende onderwijsconcept heeft fantastische (bewezen) effecten op leerlingen, gastdocenten, leerkrachten, scholen en de maatschappij. We hebben geïnstitutionaliseerd dat de civil society op duurzame wijze kinderen en het onderwijs versterkt. De verleiding is groot het aantal locaties uit te breiden. Wij hebben echter ontdekt dat het verhogen van onze impact slimmer kan – en moet.

Achtergrond en toekomstvisie

IMC Weekendschool is zesentwintig jaar geleden gestart uit particulier initiatief en wordt gefinancierd door de civil society. Ons onderwijs vult een lacune in het reguliere onderwijs. Het is ontwikkeld in de weekendscholen. Van daaruit hebben we met succes de stap naar het reguliere onderwijs gezet.

Onderzoek toont aan dat weekendschoolonderwijs aanzienlijke langetermijneffecten heeft op de levens van de deelnemers, met name op toekomstperspectieven, motivatie, zelfvertrouwen, en sociale verbondenheid. Onderzoek op de basisscholen laat belangrijke effecten zien op de non-cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, en op de motivatie van de leerkrachten.

Nu blijkt dat dit onderwijs zó goed werkt voor zoveel kinderen, is het zaak het breder toegankelijk te maken. Echter, de weekendschoolorganisatie kan grote uitbreiding niet dragen. We zijn gedreven om ons concept en gedachtengoed via het reguliere onderwijs verder te verspreiden – zonder daar eenzijdig de organisatorische en financiële last voor te dragen.

Bereik

Bereik

Wij bereiken dit schooljaar wekelijks 3.300 kinderen in 154 klassen door het hele land, op 10 weekendscholen, 39 scholen in het basisonderwijs en 12 nieuwkomersscholen. Een bloeiend alumninetwerk van 4.000+ oud-leerlingen ontplooit activiteiten ter versterking van zichzelf, elkaar, de weekendschool en de maatschappij. Per jaar geven 8.000+ gastdocenten les (vrijwilligers).

Aanvulling op en integratie in het reguliere onderwijs

In onze praktijk op de basisscholen blijkt dat weekendschoolonderwijs zowel een substantiële aanvulling is op het reguliere onderwijs als daarin geïntegreerd kan worden.

Elementen van de aanvulling zijn, onder andere:

 1. ‘nu leren wat later is,’ is een motivatieversterker voor leerlingen én leerkrachten;
 2. de levensechte lessen geven context aan de reguliere vakken;
 3. sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt versterkt;
 4. sociale vaardigheden worden levensecht geleerd;
 5. leerkrachten krijgen positievere toekomstbeelden voor alle leerlingen, ook bij lagere schoolscores;
 6. burgerschap wordt levensecht geoefend; maatschappelijke thema’s worden levensecht behandeld;
 7. buurtbetrokkenheid wordt concreet.

Ambities: waarborgen kwaliteit en impactvergroting

Ambities: waarborgen kwaliteit en impactvergroting

Onze ambitie is tweeledig: 1) de bestaande programma’s voor ± 3.000 kinderen per week en 4.000 alumni kwalitatief sterk voortzetten (kernactiviteiten); 2) vanuit deze kracht ons onderwijsconcept verder brengen via reguliere basisscholen. Alles wat wij in de komende jaren doen, is gericht op deze twee ambities.

De organisatie

Voor het bereiken van onze ambities is allereerst een compacte, sterke, slagvaardige, financieel gezonde organisatie nodig. In de afgelopen jaren hebben we de organisatie laten groeien tot we een grens bereikten, in organisatie- en fondsenwervingskracht. We gaan nu terug naar de omvang die behapbaar én nodig is om 1) elke week kwalitatief sterk onderwijs te bieden aan de leerlingen en in het alumniprogramma, 2) uitvalsbasis te zijn voor verdere verspreiding van het weekendschoolconcept en -gedachtengoed.

 • Weekendscholen: Er zijn en blijven tien weekendscholen in de armste wijken van grote steden. De weekendscholen dienen de ontwikkeling van de deelnemers. Bovendien zijn ze: bakermat van ons onderwijs; laboratoria voor curriculumvernieuwing; het bewijs dat kinderen uit zichzelf op zondag naar school komen, en toeleveranciers voor het alumninetwerk. Hoewel er behoefte is aan weekendscholen in andere steden, kiezen wij ervoor het aantal weekendscholen niet uit te bereiden. Met tien weekendscholen hebben we een stevige basis voor de organisatie, en zijn we een voorbeeld voor andere initiatiefnemers. Er zijn overigens inmiddels tientallen onafhankelijke weekendscholen in Nederland, gemodelleerd naar IMC Weekendschool.
 • Alumninetwerk: Jaarlijks groeit het alumninetwerk door aanwas via de weekendscholen. Alumni versterken de weekendschoolorganisatie – onder andere als ambassadeurs, fondsenwervers en opleiders van de jongere generaties. Voorts is het alumninetwerk een bron van jongereninitiatieven, waaronder Nieuwe Generatie Panels. Alle alumni-activiteiten hebben twee elementen: versterkend voor de jongeren én versterkend voor de organisatie. Samen met de alumni werkt een compact team aan het neerzetten van herkenbare programma’s met gerichte activiteiten om alumnibetrokkenheid optimaal tot bloei te laten komen.
 • Basisscholen: Wekelijks bieden wij weekendschoolonderwijs aan op 39 reguliere basisscholen in de armste wijken verspreid over het land. Doel voor volgend schooljaar is uit de bestaande locaties een begrensde groep van voorbeeldscholen te formeren waar het concept door onze coördinatoren, samen met de leerkrachten, voorbeeldig wordt uitgevoerd en in het reguliere onderwijs wordt geïntegreerd. Op basis van de ervaringen op de basisscholen kan vervolgens worden gewerkt aan scenario’s voor impactvergroting – zonder het aantal coördinatoren in onze organisatie uit te breiden.
 • Nieuwkomersscholen: Wekelijks bieden wij ons weekendschoolonderwijs aan op twaalf (overheids)taalscholen voor nieuwkomerskinderen. Dit programma heeft grote positieve effecten op de deelnemers, en wordt zeer gewaardeerd door de medewerkers van de taalscholen.
 • Centrale organisatie: de centrale organisatie verzorgt aansturing en ondersteuning van de programma’s. Ze bestaat uit de teams fondsenwerving, finance, conceptbegeleiding, R&D, P&O, office-management, communicatie, IT en directie.

Financieel

IMC Weekendschool heeft in schooljaar 2023/24 een budget van 6,8 miljoen euro. (Ter vergelijking: in de schooljaren 2019/20, 2020/21 en 2022/23 was dit respectievelijk 4,8, 5,4 en 6,5 miljoen euro aan gerealiseerde kosten). Realistisch bezien kan dit budget niet (veel) meer blijven groeien.

Onze inkomsten komen voornamelijk van bedrijven, fondsen en particulieren. We ontvangen geen structurele overheidssubsidie. Alleen aan onze programma’s in de basisscholen dragen ook de meeste scholen (voor een kwart) en de helft van de gemeentes (voor een kwart) bij.

We werken aan een model voor duurzame fondsenwerving. Eén van de elementen in dit model is dat we elk jaar aan de start van het schooljaar ten minste 60% van de begroting voor dat jaar gedekt hebben. Een steviger fundament onder de kernactiviteiten is nodig om de verdere ambities te kunnen verwezenlijken.

De aanscherpingen samengevat

De aanscherpingen samengevat

Vanaf volgend schooljaar ziet de organisatie er als volgt uit:

 • We blijven verankerd in tien weekendscholen;
 • Ons alumninetwerk groeit organisch; een compact team organiseert herkenbare alumni-activiteiten;
 • We formeren een groep van voorbeeld-basisscholen uit de bestaande locaties en ontwikkelen vanuit hier onze verspreidingsscenario’s;
 • We oriënteren ons op de omvang en de toekomst van de nieuwkomersscholen;
 • De centrale organisatie is zo compact mogelijk en gericht op programmaondersteuning en impactvergroting;
 • Jaarlijks vóór aanvang van het schooljaar is 60% van ons budget gedekt.

Organisatieprincipes

We werken toe naar een compacte organisatie, met maximale uitstraling. Bij het herinrichten van onze organisatie hanteren we de volgende principes:

 • De managers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de financiën van hun programma’s;
 • De staf is dienend aan de programma’s en aan de impactvergroting;
 • Alle medewerkers hebben een (per rol duidelijk gedefinieerd) aandeel in de fondsenwerving.
 • We investeren in leiderschap van de managers, zowel persoonlijk leiderschap als leidinggeven;
 • We investeren in onze coördinatoren, in aandacht, rolduidelijkheid en opleiding;
 • Er zijn heldere omschrijvingen voor alle functies en verantwoordelijkheden. We voeren ons werk uit conform de rol;
 • Er zijn efficiënte overlegstructuren;
 • We betrekken onze strategische partners bij het formuleren van impactscenario’s.

Tot slot

Tot slot

In haar zesentwintig-jarig bestaan heeft IMC Weekendschool hoogwaardige kennis ontwikkeld over aanvullend onderwijs en heeft ze haar methode bewezen. IMC Weekendschool heeft geïnstitutionaliseerd dat de civil society het onderwijs steunt. Wij bevorderen motivatie, kennis, levensvaardigheden, weerbaarheid en burgerschap van jongeren die de steun van de civil society het hardst nodig hebben. De komende schooljaren werken we aan het herijken van onze krachten en het bevorderen van efficiëntie, gericht op het creëren van maximale maatschappelijke impact door een duurzame weekendschool-organisatie.