Doneer
Home Regels en gedragscodes Intern integriteitsbeleid

Intern integriteitsbeleid

Integriteit is een kernwaarde binnen onze organisatie. Hoe wij omgaan met Integriteit is vastgelegd in het Integriteitsbeleid. Dit beleid is gericht op het creëren van een veilige werkomgeving waarin iedereen elkaar kan aanspreken op niet-integer gedrag. We streven naar een cultuur waarin integriteitskwesties worden voorkomen. Integriteitskwesties kunnen van allerlei gronden zijn zoals discriminatie, neerbuigende opmerkingen, pestgedrag en seksueel overschrijdend gedrag. Als er een integriteitskwestie ontstaat kan de werknemer ten alle tijden gebruik maken van de meldprocedure misstanden.

Klachten rondom interne integriteit

Voor werknemers die te maken krijgen met integritieitskwesties of ongewenste omgangsvormen hebben wij een interne en externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Zowel de interne als externe vertrouwenspersoon vervult een vertrouwelijke rol binnen de organisatie en staat klaar om te helpen bij integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar, per telefoon of e-mail.

Externe integriteitsfunctionaris:

Peter Clark
info@pasme.info

Belang van integriteit

Stichting IMC Weekendschool wil een werkomgeving bieden waar alle mensen prettig, veilig en goed kunnen (samen)werken en er wordt veel waarde gehecht aan het voeren van een gedegen integriteitsbeleid. We zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een integere, veilige werkplek. We verwachten van iedereen goed werknemerschap. Daaronder verstaan we onder meer integer handelen, het bespreken en/of melden van misstanden en onregelmatigheden en het bijdragen aan een open en veilige aanspreekcultuur. Dat wil zeggen dat ieder ervoor openstaat door een collega of leidinggevende te worden aangesproken op ‘vraagtekens’ rondom het integer handelen. 

We zorgen met elkaar voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de medewerkers en leerlingen, vrijwilligers en derden zich veilig en gerespecteerd voelen. Ten behoeve van een veilige en integere werkomgeving is er een meldprocedure voor het melden van (vermoedelijke) misstanden en onregelmatigheden conform de Wet bescherming klokkenluiders. De Wet bescherming klokkenluiders gaat over werkgerelateerde misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is en meldingen over inbreuken op het Unierecht. Een misstand is een handeling of een nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Iedereen die een huidige, voormalige of toekomstige werkrelatie heeft kan melden.  

IMC Weekendschool vindt het belangrijk dat haar medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van integriteit.