Doneer
Home Regels en gedragscodes Klachtenregeling en meldpunt integriteit

Klachtenregeling en meldpunt integriteit

Bij IMC Weekendschool streven we naar een prettige omgeving voor iedereen. Meld onvrede via onze klachtenregeling of vermoedens van niet integer handelen via ons meldpunt integriteit. We nemen je serieus, gaan met je in gesprek en zo nodig vindt er onderzoek plaats.

Klachtenregeling

Klachten over dienstverlening

Bij IMC Weekendschool zijn veel stakeholders betrokken; samenwerkingspartners, vrijwilligers, alumni en ouders. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over de samenwerking. Het kan evenwel voorkomen dat bepaalde dingen niet lopen zoals verwacht. Daarom hechten wij waarde aan het publiceren van onze klachtenregeling.

Wat verstaat IMC Weekendschool onder een klacht?

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan IMC Weekendschool, waarin deze beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van IMC Weekendschool.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • Stuur een e-mail naar info@weekendschool.nl t.a.v. klachtencoördinator.
  • Schriftelijk. Onze contactgegevens zijn: IMC Weekendschool t.a.v. klachtencoördinator, Strawinskylaan 719, WTC Toren A, 1077 XX Amsterdam
  • Telefonisch: (020) 280 17 00

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer (en bij voorkeur ook e-mailadres) en geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Zonder deze gegevens kunnen we je klacht helaas niet in behandeling nemen.

Afhandeling klacht

Klachten komen terecht bij de klachtencoördinator, deze stuurt de klacht in eerste instantie door naar de verantwoordelijke medewerker. Indien de medewerker en indiener geen oplossing kunnen vinden, wordt de klacht via de managementlijn behandeld (escalatie).

Iedere klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, in principe binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, sturen wij een voorstel over de verdere afwikkeling.

De indiener wordt door de klachtenbehandelaar altijd op de hoogte gebracht van de maatregelen die naar aanleiding van de klacht genomen worden.

De indiener kan op ieder moment in de klachtenprocedure contact opnemen met de klachtencoördinator. Bijvoorbeeld wanneer de indiener niet tevreden is met de afhandeling van de klacht. De klacht wordt dan door de klachtencoördinator verder afgehandeld.

Meldpunt integriteit

Zie of vermoed je dat medewerkers of vrijwilligers van IMC Weekendschool, leden van de Raad van Toezicht, aan IMC Weekendschool gerelateerde derden (zoals leveranciers en ingehuurd personeel) niet integer handelen? Geef dat dan door aan onze Manager Personeel & Organisatie. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

Neem contact op
over integriteit.

Fabienne de Bruin - HR PO - IMC Weekendschool

Neem contact op
over integriteit.

Fabienne de Bruin Manager Personeel & Organisatie 06 15 49 65 46

Stuur een e-mail