Doneer
Home Regels en gedragscodes Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij maken in onze klachtenregeling onderscheid tussen klachten over onze dienstverlening en klachten rondom integriteit. Hieronder vindt u een toelichting en procedure.

Klachten over dienstverlening

Bij IMC Weekendschool zijn veel stakeholders betrokken; samenwerkingspartners, vrijwilligers, alumni en ouders. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over de samenwerking. Het kan evenwel voorkomen dat bepaalde dingen niet lopen zoals verwacht. Daarom hechten wij waarde aan het publiceren van onze klachtenregeling.

Wat verstaat IMC Weekendschool onder een klacht?

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan IMC Weekendschool, waarin deze beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van IMC Weekendschool.

Hoe kunt u een klacht indienen?

  • Via het contactformulier of via een e-mail naar info@weekendschool.nl t.a.v. klachtencoördinator.
  • Schriftelijk. Onze contactgegevens zijn: IMC Weekendschool t.a.v. klachtencoördinator, Strawinskylaan 719, WTC Toren A, 1077 XX Amsterdam
  • Telefonisch: (020) 280 17 00

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer (en bij voorkeur ook e-mailadres) en geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht. Zonder deze gegevens kunnen we je klacht helaas niet in behandeling nemen.

Afhandeling klacht

Klachten komen terecht bij de klachtencoördinator, deze stuurt de klacht in eerste instantie door naar de verantwoordelijke medewerker. Indien de medewerker en indiener geen oplossing kunnen vinden, wordt de klacht via de managementlijn behandeld (escalatie).

Iedere klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, in principe binnen 5 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, sturen wij een voorstel over de verdere afwikkeling.

De indiener wordt door de klachtenbehandelaar altijd op de hoogte gebracht van de maatregelen die naar aanleiding van de klacht genomen worden.

De indiener kan op ieder moment in de klachtenprocedure contact opnemen met de klachtencoördinator. Bijvoorbeeld wanneer de indiener niet tevreden is met de afhandeling van de klacht. De klacht wordt dan door de klachtencoördinator verder afgehandeld.

Klachten rondom integriteit

IMC Weekendschool vindt het belangrijk dat haar medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van integriteit. Daarom ondertekenen zij een gedragscode. Ook is er binnen de organisatie regelmatig aandacht voor integriteitsvraagstukken.

Heb je toch klachten of overweeg je een melding over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dit melden bij de externe integriteitsfunctionaris van IMC Weekendschool Peter Clark via e-mail: info@pasme.info. Hij zal je adviseren over verder te nemen stappen en zorgen voor de benodigde begeleiding.