Doneer
Home Regels en gedragscodes Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

1. Inleiding

Scholen dienen een beleid te voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen, de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks te monitoren en ervoor te zorgen dat er een coördinator is die het beleid coördineert en optreedt als aanspreekpunt. Dit zijn wettelijke eisen die gelden voor het basisonderwijs, voortgezet en speciaal onderwijs. IMC Weekendschool is een organisatie die zich, ondanks haar onderscheidende karakter, ook aan deze eisen houdt en daar een eigen beleid op heeft gevormd. IMC Weekendschool heeft meerdere vestigingen. Op al deze vestigingen gelden dezelfde protocollen.

Wij nemen als organisatie de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze leerlingen. We onderhouden contact met ouders en zijn ons te allen tijde bewust van de thuissituatie van de leerlingen.

Alle medewerkers van IMC Weekendschool, ook stagiaires en vrijwilligers, dienen een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) te hebben om hun werkzaamheden uit te mogen voeren. Zo willen wij er zorg voor dragen dat de leerlingen in goede handen zijn.

2. Training en scholing van onze medewerkers

IMC Weekendschool probeert haar medewerkers op zoveel mogelijk manieren te trainen. Zowel coördinatoren als klassendocenten, die op lesdagen de verantwoordelijkheid dragen voor de groep, hebben meerdere trainingsmomenten per jaar die op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Aandacht voor veiligheid en welzijn van onze leerlingen maakt onderdeel uit van deze trainingen.

3. Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Als er collega’s (klassendocenten of coördinatoren) zijn die vermoedens hebben van kindermishandeling of verwaarlozing, kunnen ze binnen IMC Weekendschool terecht bij de Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. De aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat de Meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling binnen IMC Weekendschool bekend is en dat voor alle collega’s duidelijk is welke stappen er ondernomen moeten worden als er vermoedens zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met een van onze Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling:

Pauline Rijksbaron
+31 6 11135826
pauline.rijksbaron@weekendschool.nl

4. Protocol en meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’. Een gangbare onderverdeling in vijf vormen van kindermishandeling is:

 • lichamelijke mishandeling
 • lichamelijke verwaarlozing
 • psychische (of emotionele) mishandeling
 • psychische (of emotionele) verwaarlozing
 • seksueel misbruik

In de praktijk komen in een gezin waarin een of meerdere jongeren mishandeld worden, vaak meerdere vormen tegelijk voor.

Alle medewerkers van IMC Weekendschool dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de jongeren met wie zij beroepshalve in aanraking komen. De taak van de weekendschool met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld is het signaleren en aankaarten bij de ouders en bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening.

Uitgangspunten van beleid zoals vastgesteld door de directie van IMC Weekendschool

 • Heeft een protocol waarin richtlijnen op het gebied van het signaleren en aanpakken van kindermishandeling een structurele plaats innemen;
 • Zorgt ervoor dat alle medewerkers kennis hebben van de inhoud en het doel van het protocol;
 • Realiseert zich dat, gezien het feit dat de leerlingen slechts één keer per week aanwezig zijn, overleg en samenwerking met andere organisaties en met name de eigen school van het kind van groot belang zijn om het welzijn van het kind te kunnen waarborgen;
 • Steunt haar medewerkers bij procedures of klachten die voortkomen uit meldingen betreffende kindermishandeling;
 • Zorgt ervoor dat haar vestigingen een goed beeld hebben van de sociale kaart in hun regio, zodat er een goede samenwerking mogelijk is bij het verwijzen naar vrijwillige hulpverlening en de aanpak van kindermishandeling;
 • Draagt zorg voor voldoende bijscholing van haar medewerkers op het gebied van het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling;
 • Zorgt ervoor dat het protocol regelmatig wordt geëvalueerd, geactualiseerd en onder de aandacht van de medewerkers wordt gebracht. Dit protocol geeft je richtlijnen voor het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. In de volgende hoofdstukken worden de stappen van het protocol één voor één verder uitgewerkt.