fbpx
020 – 280 17 00 EN

Ontwikkeling en groei

Ontwikkeling en groei

IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. Dit betekent dat het programma vooralsnog aangeboden wordt in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar sprake is van verhoogde armoede of integratieproblematiek.

Deze leerlingen hebben veelal een beperkter beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen in hun directe omgeving en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

Ontwikkeling IMC Basis

IMC Basis startte op vier basisscholen als vervolg op een twee-jarige succesvolle pilot. Inmiddels wordt IMC Basis aangeboden in alle provincies en is de basis gelegd voor de inrichting van een organisatiestructuur om uit te kunnen breiden naar 50 deelnemende basisscholen.

In de gesprekken die wij voeren over mogelijke nieuwe modellen voor IMC Basis na 50 locaties komen vele thema’s aan de orde, zoals:

  • Gewenste betrokkenheid van de overheid;
  • De scholen vragen in toenemende mate zelf om duurzame verankering van IMC Basis;
  • Toewerken naar meer zelfstandigheid voor de scholen, met een onderscheid naar high and low maintenance scholen;
  • Efficiëntere financiering.

Het huidige schooljaar is een experimenteerjaar om met alle betrokken partijen uit te vinden welk model wenselijk en haalbaar is.

Verder wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een alumni programma voor oud-leerlingen van IMC Basis om zo de leerlingen te kunnen blijven volgen en in contact te houden met ons lokale, regionale én landelijke netwerk van inspirerende gastdocenten, bedrijven en werkplekken. De uitvoering hiervan is complex, omdat de basisschool de verbindende schakel is tussen de leerlingen en IMC Basis. Komend schooljaar zal op enkele locaties een pilot worden gedraaid.

Ook op uw school?

Wij denken graag mee met schoolbesturen en basisscholen in de armste gemeentes of stadswijken die geïnterneerd zijn om het onderwijsaanbod met IMC Basis te vernieuwen. Samen kijken we naar een goede invulling en mogelijkheden. Vakken en inhoud worden in overleg afgestemd op de omgeving en het programma van de school. Juist met raakvlakken in de zaakvakken, taal & rekenen, de kerndoelen en thema’s zoals burgerschap en 21eeeuwse vaardigheden is de impact van de gastlessen op de leerlingen het grootst.

 

 

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn:

IMC Basis | Betrokkenen aan het woord

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren